Info Burgers » Nieuws » Benelux-Werkgroep unaniem voor opheffen van het Cabergkanaal

Benelux-Werkgroep unaniem voor opheffen van het Cabergkanaal

18 mrt. 2010

 

De werkgroep ‘Cabergkanaal’ heeft een gemeenschappelijk advies uitgebracht aan de ministers Crevits en Eurlings waarin ze voorstellen om de reservatie van het tracé voor het Cabergkanaal te schrappen. Hierdoor kunnen de steden Maastricht en Lanaken dit gebied gebruiken voor hun verdere economische, ecologische en ruimtelijke ontwikkeling.

 

In de jaren '60 kwamen België en Nederland met een Verdrag overeen de mogelijkheid open te houden voor de aanleg van een kanaal ten Noorden van Maastricht en ten Zuiden van Lanaken, het zgn Cabergkanaal. Dit om mogelijk een verbinding te realiseren tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal. Op de ruimtelijke plannen in Belgisch en Nederlands Limburg werd hiervoor een reservatiestrook voorzien, zodat ontwikkeling van dit gebied voor andere ontwikkelingen onmogelijk was.

 

In de loop der jaren werden echter vraagtekens geplaatst bij de noodzaak om ruimte te reserveren voor de aanleg van dit kanaal. Hierop kwam echter geen duidelijk antwoord omdat de meningen hierover uiteenliepen.

 

 

Aangezien het ging om een grensoverschrijdende kwestie werd deze problematiek in 2009 door de provinciale overheden van Belgisch en Nederland Limburg toevertrouwd aan de expertise van het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Deze richtte een werkgroep ‘Cabergkanaal’ op met als doel een standpunt te bepalen over het al dan niet schrappen van de reservatiestrook . Het Secretariaat-Generaal bracht in deze werkgroep alle relevante partijen langs weerskanten van de grens samen  zoals de bevoegde overheidsdepartementen en kabinetten, de betrokken provincies en gemeenten, de NV Scheepvaart  en vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken.

 

De werkgroep boog zich over alle relevante en beschikbare informatie om een mening te kunnen vormen, waarbij op de volgende 5 punten werd ingezoomd:

 

1.       Nut en noodzaak van het Cabergkanaal voor de scheepvaart,

2.       Kostprijs voor de ontwikkeling van dit kanaal,

3.       Impact op scheepvaartverkeer door Maastricht,

4.       Hoogwaterproblematiek,

5.       Effect op  uitvoering van het ruimtelijk ontwikkelingsplan ‘Albertknoop’.

 

De verschillende partijen rond de tafel geraakten het eens dat er geen doorslaggevende argumenten meer zijn om ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van een kanaal. Vlaanderen is gebaat  bij de schrapping van de reservatiestrook om o.a. een watergebonden regionaal bedrijventerrein te realiseren. Nederland wil een deel van het gebied herbestemmen als groengebied en gebruiken voor bedrijventerrein- en woningbouwontwikkeling.

 

Met hun gemeenschappelijk advies reikt de Benelux-werkgroep alle beschikbare en relevante informatie aan die de ministers moeten toelaten op korte termijn een officiële beslissing te nemen.

 

Link naar gemeenschappelijk advies m.b.t. schrapping van de reservatie van het race voor het Cabergkanaal.