Info Burgers » Nieuws » Benelux-workshop over klimaatverandering en rampenrisicovermindering

Benelux-workshop over klimaatverandering en rampenrisicovermindering

12 nov. 2015

Wereldwijd wordt een toenemend aantal rampen vastgesteld, die bovendien een grotere impact hebben. Experts voorspellen dat de klimaatopwarming tot een toename zal leiden van het aantal en het effect van grote rampen. We denken hierbij aan overstromingen, droogte, nieuwe ziekten, hittegolven enzoverder. Zowel de Verenigde Naties als de Europese Commissie dringen er op aan dat de landen de risico’s op rampen verminderen (Rampenrisicoreductie), ook deze ten gevolge van klimaatopwarming. Daarbij wordt ook opgemerkt dat de gevolgen van dergelijke rampen niet stoppen aan de grens.

In de Benelux-samenwerking wordt reeds geruime tijd aandacht besteed aan crisisbeheersing en rampenbestrijding. Binnen het ‘Senningenoverleg’ , waarin de Benelux-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de drie landen samenwerken, stelt de werkgroep risico-identificatie momenteel een inventaris op van de verwachte grensoverschrijdende risico’s in de grensgebieden. Daarnaast worden, in opvolging van de Benelux-conferentie over Klimaatadaptatie (november 2014), de mogelijkheden tot afstemming (‘mainstreaming’) tussen klimaatadaptatie en grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen, waaronder ook de risicobeheersing, onderzocht.

Om de mogelijkheden van nauwere Benelux-samenwerking op het gebied van rampenrisicoreductie te verkennen organiseerde het Secretariaat-Generaal op 12 november een verkennende workshop, waaraan werd deelgenomen door experten betrokken bij crisisbeheersing, rampenbestrijding, klimaatontwikkeling van de Verenigde Naties, de Europese Commissie en de drie Benelux-landen.

De recente ontwikkelingen in de Verenigde Naties, de Europese Unie en de landen werden in kaart gebracht en er werden nieuwe ideeën om rond dit thema nauwer samen te geformuleerd.  De deelnemers waren het er over eens dat het verminderen van risico’s op rampen ten gevolge van klimaatverandering meer aandacht moet krijgen op de agenda van diverse werkgroepen in de Benelux.  Ook zal het Secretariaat Generaal het initiatief nemen om bijeenkomsten tussen de nationale verantwoordelijken voor de rampenrisicovermindering in de Benelux bijeen te brengen en de gevolgen van klimaatverandering aan de orde stellen.