Info Burgers » Nieuws » Conferentie plaatst klimaatadaptie op de Benelux-agenda

Conferentie plaatst klimaatadaptie op de Benelux-agenda

25 nov. 2014

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux organiseerde een conferentie over Klimaatadaptatie. Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en bewustwording in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering tussen de drie landen, was het doel.

Burgers zullen te maken krijgen met meer overstromingen, hitte golven, bosbranden en gezondheidsproblemen als gevolg van klimaatverandering in de Benelux. Cijfers tonen aan dat de mogelijke economische schade kan oplopen tot 2% van het BBP. Het Benelux-secretariaat ging met deze conferentie na op welke manier samenwerking tussen de drie landen kan helpen om de gevolgen van klimaatverandering beter te beheren. Experten en hoge functionarissen uit de drie landen werkzaam in diverse sectoren zoals water- en bosbeheer, mobiliteit en infrastructuur en crisisbeheersing namen deel. Ook vertegenwoordigers van de EU participeerden, zoals directeur-generaal Klimaatbescherming van de Europese Commissie, Jos Delbeke. Hij beklemtoonde de schaalvoordelen van samenwerking, waaronder kostenbesparing. Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, zei dat "als het gaat om monitoring van klimaatadaptatie de Benelux niet achteraan het peloton hangt, maar ook niet in de kopgroep zit". "Het onderwerp verder oppakken is dus raadzaam", ook omdat de EU-lidstaten tegen 2017 aan de Europese Commissie hun voortgang in klimaatadaptatie zullen moeten voorleggen.

Tijdens de conferentie werd duidelijk dat klimaatadaptatie op Benelux-niveau in volle ontwikkeling is, maar dat nog niet alle sectoren ten volle bewust zijn van hun betrokkenheid. Ook constateerde men dat de ‘sense of urgency’ en het draagvlak om verder actie te ondernemen gestaag groeit. Uit de verschillende interventies bleek ook dat samenwerking tussen de Benelux-landen een meerwaarde kan betekenen. Te denken valt aan samenwerking bij de risicoanalyses, de berekening van kosten en baten, monitoring of beleidsplannen over deze problematiek uitwisselen. Hierop aansluitend meldde de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, dat het Benelux-secretariaat startte met het opstellen van een ‘Benelux-Klimaatmatrix’. Dit is een overzicht van beleidsplannen en studies in de drie landen die handelen over klimaatadaptatie. Om af te sluiten zei Willems dat,  gezien de urgentie, het noodzakelijk is ‘ contact te blijven houden’. Gedacht kan worden aan het oprichten in 2015 van een ‘contactgroep klimaatadaptie’ tussen de drie landen. Daarom is ook klimaatadaptatie opgenomen in het Benelux-jaarplan 2015, om zo verdere samenwerkingsinitiatieven te bevorderen.