Info Burgers » Nieuws » De Benelux draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie door educatie

De Benelux draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie door educatie

19 nov. 2015

Mevrouw C. Dieschbourg, Luxemburgs minister van Milieu, heeft samen de heren C. Turmes, Europarlementariër, en A. de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, een conferentie geopend rond het thema “Transitie kun je leren”, waarbij wordt stilgestaan bij de vraag waar, hoe en met wie kan worden geleerd om te “transitioneren” naar een duurzame en wenselijke toekomst.

Onze samenleving wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen en crisissen allerhande, zoals de klimaatcrisis, de economische crisis, de sociale crisis, …

Transitie is een uitgesproken optimistisch proces waarbij de gemeenschap wordt betrokken en wordt gestreefd naar het bewerkstelligen van veerkracht, d.w.z. het vermogen om economische, ecologische en maatschappelijke schokken op te vangen, te verwerken en te boven te komen, en wel in het licht van de tweevoudige uitdaging die met name wordt gevormd door piekolie en klimaatderegulering. De circulaire economie is een van de doelstellingen die via dit proces dienen te worden bereikt.

Ruim 120 bij transitie betrokken actoren uit de Benelux en de Grande Région met de meest uiteenlopende achtergrond (academici, onderzoekers, innovators, ondernemers, mensen die beroepshalve of als vrijwilliger betrokken zijn bij educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) of natuur- en milieueducatie (NME), vertegenwoordigers van centrale en lokale overheidsinstanties, …) komen bijeen teneinde vernieuwende initiatieven, opleidingen en/of gezamenlijke projecten tot stand te brengen.

Deze samenwerkingscyclus is gestart in 2013 in Apeldoorn (Nederland) en voortgezet in 2014 in Gent (België) en heeft tot nog toe geleid tot het ter beschikking stellen en breed verspreiden van goede praktijken en andere inspiratiebronnen dankzij de opname op de Benelux-website van een digitale interface voor de uitwisseling van kennis (https://www.benelux.int/nl/kernthemas/leefmilieu/natuur-en-milieueducatie-en-educatie-voor-duurzame-ontwikkeling-de-benelux), met behulp waarvan bedrijven, leerkrachten en burgers de technische verslagen kunnen inkijken en hun kennis kunnen vergroten.

De Benelux-partners zullen een slotdocument opstellen met de belangrijkste aanbevelingen en lessons learnt van deze samenwerkingscyclus. Deze gezamenlijke bijdrage zal in verschillende regionale, nationale en internationale tijdschriften en newsletters worden gepubliceerd en zal de Benelux-kennis ter zake voor het voetlicht brengen.

Bovendien is een groepering van onderzoekers uit verschillende universiteiten opgericht om een stand van zaken van de educatie voor duurzame ontwikkeling in de Benelux op te maken. Daaraan nemen onder meer Wageningen University, Ghent University en University of Luxembourg deel.