Info Burgers » Nieuws » De Raden van State van de Benelux organiseren een colloquium rond de impact van de digitalisering

De Raden van State van de Benelux organiseren een colloquium rond de impact van de digitalisering

10 okt. 2014

De Raden van State van de drie Benelux-landen kwamen op initiatief van de Nederlandse Raad van State op 10 oktober 2014 bijeen ter gelegenheid van een colloquium rond de veranderingen en aanpassingen – vanuit een rechtsstatelijk perspectief – van bestuur, regelgeving en rechtspraak, die noodzakelijk zijn als gevolg van de digitalisering, automatisering en toepassing van informatie- en communicatietechnologie bij de overheid.

 

De drie Raden van State (respectievelijk het Administratief Hof voor Luxemburg) worden als wetgevingsadviseur en als hoogste bestuurlijk rechtscollege geconfronteerd met tal van vragen die onder meer samenhangen met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hacking en computercriminaliteit en meer in het algemeen met alle gevolgen van de toenemende digitalisering en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in het verkeer tussen overheid en burger. Zo werd het thema in de inleidingen – die later in een aangepaste vorm zullen worden gepubliceerd – benaderd vanuit de invalshoeken organisatie van de rechtspraak, rechtsbescherming en rechtshandhaving.

 

Dergelijke bijeenkomsten worden beurtelings door één van de Raden van State georganiseerd rond een specifiek en bijzonder relevant thema, met als doel kennis en praktijken te delen rond lopende en komende ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak en zelfs wetgeving. Het Secretariaat-Generaal wordt traditiegetrouw voor die bijeenkomsten uitgenodigd en bij deze gelegenheid konden de heren Jan van Laarhoven en Alain de Muyser, respectievelijk secretaris-generaal en adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, de besprekingen bijwonen.