Info Burgers » Nieuws » Duurzame financiering op Benelux agenda

Duurzame financiering op Benelux agenda

30 nov. 2021

Op initiatief van het Belgische voorzitterschap vond een rondetafel over duurzame financiering plaats in het (virtuele) Benelux Huis. Naast de Benelux-landen, namen ook Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk deel aan het overleg en verzorgde die laatste een terugkoppeling over de COP26. 

Duurzame financiering – cruciaal voor onze transitie naar een klimaatneutrale economie – neemt een steeds prominentere rol in, getuige eveneens COP26, waar onder andere werd afgesproken meer geld te reserveren voor adaptieve financiering en om toe te werken naar een lange termijn klimaatfinanciering voorbij 2025. Daarnaast moet een dialoog worden opgestart tussen de landen, betrokkenen en relevante organisaties om schade en verlies als gevolg van klimaatverandering te vermijden, minimaliseren of anders tegemoet te komen. 

Landen presenteerden hun duurzame of groene financieringsstrategie, waarbij het  interessant was van elkaar te vernemen in welke brede of meer specifieke context de strategie is gekaderd, hoe deze afgestemd wordt op andere beleidsmaatregelen, of eventuele labels worden gebruikt of worden aangepast, welke tools al getest werden om financiële portfolio’s te beoordelen en of er bijvoorbeeld bijkomende financiële prikkels worden gegeven.

De Europese Investeringsbank, ook wel de Klimaatbank van Europa, gaf nader inzicht in zijn desinvesterings- en engagementstrategie om bedrijven sterk te stimuleren om in te zetten op een groen bedrijfsbeleid, investeringen en innovatie, maar juist activiteiten die het klimaat schaden niet te ondersteunen. Hierbij valt vanuit zowel de praktijk als het beleid een snelle positieve ontwikkeling waar te nemen. 

Na deze eerste uitwisseling binnen het Benelux platform, is interesse om volgend jaar – onder Luxemburgs voorzitterschap – de dialoog voort te zetten over specifiekere thema’s, zoals de meetbaarheid en de samenstelling en gebruik van  van gelijksoortige toolkits  voor klimaatfinanciering, samenwerking met niet-overheidsbetrokkenen, het stimuleren van het bedrijfsleven, transparantie en de implementatie, opvolging en evaluatie van de operationele aspecten van het beleid en de maatregelen. 

De aanwezigen concludeerden immers dat ze zich allemaal op hetzelfde pad bevinden richting duurzame financiering, binnen het Europese en internationale raamwerk, en dat de Benelux, in aanvulling op een kennisuitwisseling, een mogelijkheid biedt om gezamenlijke afspraken of aanpakken uit te testen. Gezien de centrale rol van de Benelux-landen en de grote omvang van de financiële sector in de drie landen zou dit als een hefboom naar het bereiken van de klimaatdoelen kunnen fungeren.