Info Burgers » Nieuws » High-level Benelux-overleg transport – decarbonisering van de transportsector als leidraad voor de toekomst

High-level Benelux-overleg transport – decarbonisering van de transportsector als leidraad voor de toekomst

19 okt. 2022

Er bestaat grote druk op ons huidige mobiliteitssysteem en met name in de dichtbevolkte Beneluxlanden, met hun drukbezette verkeersaders, is het zaak om extra vaart te maken met decarboniseren en digitalisatie. Concreet betekent dat werken aan het CO2-vrij maken van de Beneluxvrachtwagenvloot en tegelijkertijd gebruik maken van de digitale middelen om de bestaande infrastructuur en openbaar vervoersmiddelen optimaal toegankelijk te maken.

Onder Luxemburgs voorzitterschap vond op woensdag 19 oktober 2022 het jaarlijks Benelux-Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. Tijdens dit overleg wordt het werkplan voor het komend jaar vastgelegd en tegelijkertijd naar de actuele uitdagingen gekeken.  Aan dit hoog-ambtelijk overleg nemen de directeuren-generaal transport en vertegenwoordigers uit de drie lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen deel.

In het licht van de energiecrisis en de impact daarvan op de mobiliteit in de Benelux was topexpert dhr. Bleijenberg, voorzitter van de Brusselse denktank Transport and Environment (T&E) uitgenodigd. Hij benadrukte de belangrijke rol die elektrische vrachtauto’s kunnen spelen bij het verminderen van de uitstoot van het wegtransport, en wees op de snel te verwachten rentabiliteit van e-trucks ten opzichte van dieselvrachtwagens. De relevante werkgroep binnen de Benelux zal dit thema de komende tijd nog verder uitwerken, waarbij veel aandacht zal uitgaan naar de hernieuwbare laad- en tankinfrastructuur.

Daarna werd er tijdens het overleg goedkeuring gegeven aan het nieuwe Benelux-project ‘Digital Twin’. Met dit project willen de wegbeheerders van de Benelux een krachtige tool in de vorm van een digital model van het Benelux wegennetwerk ontwikkelen om te komen tot een verbeterde gegevensuitwisseling tussen hen. Op deze manier kunnen beleidsbeslissingen op een goed onderbouwde manier genomen worden en kan beleid binnen de Benelux beter op elkaar afgestemd worden. Het grensoverschrijdendekarakter is hiebij uniek in Europa.

Ook werd de grensoverschrijdende mobiliteit van drones besproken en er werd stilgestaan bij de recente ontwikkelingen rond het thema ‘fiets’. Tot slotte werden de uitkomsten van een recente transportstudie over de mobiliteit in de Eurodelta-regio gedeeld en werd er gereflecteerd over hoe Benelux een voorloper kan blijven binnen de Europese Unie op (onder andere) het vlak van transport. Hierbij werd ook ingegaan op een betere benutting van het bestaande spoor met een focus op de grensgebieden.

Het volgend overleg zal in 2023 plaatsvinden onder Nederlands voorzitterschap in Den Haag.