Info Burgers » Nieuws » Lanaken en Maastricht hebben akkoord over ontwikkeling grensoverschrijdend industriegebied

Lanaken en Maastricht hebben akkoord over ontwikkeling grensoverschrijdend industriegebied

21 apr. 2017

Samenwerking is een Benelux primeur 

De gemeenten Lanaken en Maastricht en de provincies Belgisch en Nederlands Limburg hebben gezamenlijke geluidsvoorschriften uitgewerkt voor het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop. 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen gelden voor elk bedrijf afzonderlijke en afwijkende geluidsnormen. Wanneer het bedrijventerrein Albertknoop in de toekomst wordt ontwikkeld, kan de cumulatie van het geluid van deze bedrijven tot een geluidsbelasting leiden ter hoogte van de nabijgelegen woningen in Nederland. Die belasting kan hoger zijn dan de toegelaten Nederlandse norm. De Vlaamse Vlarem-wetgeving en de Nederlandse Wet Milieubeheer bleken geen oplossing te bieden voor de manier waarop moet worden omgegaan met geluidsbelasting in grensgebieden. 

Om dat probleem te verhelpen is gezocht naar een methode die een primeur is voor Europa en waarvoor de hulp van de Benelux werd ingeschakeld. 

Burgemeester Marino Keulen: “Op basis van geluidsmetingen en rekening houdende met de bedrijven die nu reeds gevestigd zijn in het grensgebied, is een systeem van inwaartse geluidszonering uitgewerkt. Nieuwe bedrijven die een hoge geluidsbelasting voortbrengen zullen zich alleen kunnen inplanten op bedrijfspercelen die het verst weg liggen van omliggende woongebieden. Het gaat om percelen die grenzen aan het Albertkanaal. Daarbij wordt gedacht aan echte productiebedrijven met buitenopslag en overslagbedrijven die gebruik maken van het kanaal voor laden en lossen." 

Bedrijfspercelen die zich aan de rand van de industriezone bevinden en dus dichter bij de woningen in Maastricht (woonbuurten Malberg en Oud-Caberg) en Lanaken (Smeermaas en Lanaken-centrum) liggen, zullen alleen bestemd zijn voor kleine ambachtelijke bedrijven. Wanneer een bedrijf zich wil vestigen zal dus eerst gekeken worden naar het type bedrijf en naar de te verwachten geluidsbelasting. Voldoet het aan de geluidszonering dan kan het zich vestigen. Voldoet het er niet aan, dan zal het bedrijf middels een akoestisch onderzoek moeten aantonen of het kan voldoen aan de geluidsklasse van de zone waarin het zich wil vestigen.  

Wanneer een omgevings/milieuvergunningsaanvraag in Vlaanderen wordt ingediend, zal de vergunning afgeleverd worden met toepassing van de geluidsnormen in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem). Wanneer een milieuvergunningsaanvraag in Nederland wordt ingediend, zal de  vergunning afgeleverd worden met toepassing van de geluidsnormen van de Nederlandse Wet Milieubeheer. 

Schepen voor Leefmilieu Christel Gorissen: “De toegelaten geluidsbelasting voor woningen in Nederland wordt versoepeld tot een niveau waarop de industriezone Albertknoop zich toch verder kan ontwikkelen. Natuurlijke geluidswallen zullen ervoor zorgen dat geluidsoverlast voor omwonenden wordt vermeden.” 

De Vlaamse en Nederlandse overheden verbinden er zich toe om voor het verlenen van de vergunning, de overheden aan de andere kant van de grens in te lichten, waarna een overlegprocedure van start gaat om ervoor te zorgen dat de afspraken inzake geluidszonering en geluidsnormen gerespecteerd blijven.    

Doel van deze werkwijze is in de eerste plaats rechtszekerheid te creëren voor de omwonenden, aangezien die de garantie krijgen dat de afgesproken geluidsnormen effectief worden gerespecteerd. Anderzijds biedt het zekerheid aan bedrijven dat ze zich ook effectief binnen Albertknoop kunnen vestigen.    

Burgemeester Keulen: “De gemeenten Lanaken en Maastricht en beide provincies hebben nu het verzoek gericht aan het Benelux Secretariaat-Generaal om de formele procedure op te starten die moet leiden tot de  goedkeuring van de Ontwerp-Beschikking door de bevoegde Benelux-ministers. Er is aan alle voorwaarden voldaan om tot deze goedkeuring te komen. Dit betekent meteen ook een primeur binnen de Benelux en opent de weg naar een intense samenwerking op verschillende vlakken. Er zal in eerste instantie werk worden gemaakt van een grensoverschrijdend fietspad tussen het industriegebied en de wijk Malberg.” 

Secretaris-generaal van de Benelux, Thomas Antoine: “Benelux biedt oplossingen voor uitdagingen waarmee burgers, ondernemers en lokale besturen in o.a. grensgebieden mee worden geconfronteerd. Als Benelux-organisatie zal het Secretariaat-Generaal er alles aan doen om de levenskwaliteit van alle Benelux-burgers te verbeteren.”

(c)foto : albertknoop.eu / gemeente Lanaken