Info Burgers » Nieuws » Meer gezamenlijke wegcontroles

Meer gezamenlijke wegcontroles

11 sep. 2007

Vertegenwoordigers uit 19 Europese lidstaten en Zwitserland namen van 21 tot 22 juni, in Salzburg, deel aan de stuurgroepvergadering van Euro Controle Route (ECR), het in 1999 opgerichte samenwerkingsverband op het gebied van weg- en bedrijfscontroles.

 

Voor het eerst na de ministeriële ondertekening van de Administratieve Regeling op 22 maart, werden de nieuwe leden Italië, Roemenië en Bulgarije verwelkomd. Dit wil zeggen dat Euro Contrôle Route op dit ogenblik 20 landen telt, waaronder 13 leden.

 

De Hongaarse delegatie verraste de aanwezigen bovendien met de melding dat ook zij toetreden tot Euro Contrôle Route vanaf 2008.

 

Door de uitbreiding van deze samenwerking zullen meer gezamenlijke wegcontroles georganiseerd worden.

 

Tijdens deze tweedaagse vergadering bespraken de handhavers een aantal strategische en operationele doelstellingen van deze samenwerking.

 

Een van de voornaamste pijlers van ECR is het organiseren van gezamenlijke wegcontroles. Voor 2007 staan er 17 controleweken op het programma – telkens gericht op een specifiek thema zoals het frauduleuze gebruik van de digitale tachograaf – daar waar de Europese regelgeving minimaal 6 gezamenlijke wegcontroles voorschrijft.

 

De voorzitters van de drie werkgroepen gaven een terugkoppeling van de huidige stand van zaken, met vermelding van de prioritaire doelstellingen voor 2007. Zo wenst ECR de onderlinge gegevensuitwisseling te verbeteren door aanbevelingen te doen richting Europese Commissie, wordt de start gegeven voor het schrijven van een handleiding met betrekking tot  geharmoniseerde controles op voertuigen met een digitale tachograaf en  werden de eerste stappen al gezet om te komen tot een meertalig lexicon. Dit laatste moet de handhavers helpen bij controles van buitenlandse voertuigen en documenten.

 

Oostenrijkse wegcontrole met uitgeruste infrastructuur   De opleiding van de handhavers wordt in 2007 verzorgd door de organisatie van vier multilaterale en zes bilaterale uitwisselingsprogramma’s. Dit wil zeggen dat een aantal inspecteurs gedurende één week een opleiding volgen in een ander land waarbij zowel de theorie (groepswerk over één bepaald onderwerp) als de praktijk (weg- of bedrijfscontrole) aan bod komen.

 

Naast de inhoudelijke discussies zorgde het Oostenrijks voorzitterschap er ook voor dat de aanwezigen getuige konden zijn van een wegcontrole op een Oostenrijkse controlepost. Dit initiatief werd door alle aanwezigen als zeer positief ervaren. Voor een aantal ECR-landen waren de voorziene infrastructuur en de bij dergelijke controles gebruikte uitrusting een nieuwigheid en een voorbeeld om na te volgen in eigen land. Er werd dan ook vlot aan informatie-uitwisseling gedaan.

 

Op het einde van de stuurgroepvergadering zette de voorzitter, in naam van ECR, het Secretariaat-Generaal Benelux in de bloemetjes voor al de geleverde inspanningen bij de ondertekening van de Administratieve Regeling door de 13 bevoegde transportministers.

 

Het Oostenrijks voorzitterschap overhandigde daarna symbolisch de hamer aan het Verenigd Koninkrijk dat van 1 juli 2007 tot 30 juni 2008 het voorzitterschap van Euro Contrôle Route op zich neemt.  

De heer W. Nissler (links), voorzitter ECR (AT) tot 30 juni 2007 en de heer Ph. Stokes (rechts), voorzitter ECR (UK) vanaf 2 juli 2007    

-------------------------------------