Info Burgers » Nieuws » Minister Marghem en Staatssecretaris Gira stimuleren Benelux-samenwerking rond circulaire economie

Minister Marghem en Staatssecretaris Gira stimuleren Benelux-samenwerking rond circulaire economie

14 dec. 2015

Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie, hebben federaal minister M-C Marghem (BE) bevoegd voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, staatssecretaris C. Gira (LU) bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, directeur-generaal C. Kuijpers (NL) van het Ministerie Infrastructuur en Milieu (namens staatsecretaris S. Dijksma) hun ambities voorgesteld rond circulaire economie en gesproken over een bredere Benelux-bijdrage hieraan. Dit in het kader van het recente actieplan hierover van de Europese Unie. Ze deden dit tijdens een rondetafelconferentie op het Benelux-secretariaat in aanwezigheid van een vertegenwoordigster van Eurocommissaris F. Timmermans.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch model dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Dit zorgt voor meer recyclage, een kleinere afvalberg én meer innovatie.  

Een eerste project binnen de circulaire economie werd in Benelux-verband reeds opgestart door via conferenties betrokkenen op het terrein ( zoals natuur- en milieueducatie professionals) bewust te maken van de transitie naar dit economisch systeem en hierover van elkaar te leren.

Een tweede was de ministeriële ondertekening in november 2015 van een Benelux-afspraak om oud papier onder bepaalde voorwaarden niet meer te beschouwen als afval maar als grondstof.

Werkgelegenheid en omzetstijging

Naast duurzame effecten die goed zijn voor het leefmilieu, beïnvloedt een circulaire economie positief de werkgelegenheid en omzetstijging.  

Uit een recente studie blijkt dat in Luxemburg reeds 15.000 jobs voortkomen uit de circulaire economie, vooral in de staal- en bouwindustrie. Bij de verdere ontwikkeling ervan kunnen er de komende jaren nog eens meer dan 2.200 jobs bijkomen. Bovendien zullen Luxemburgse bedrijven tussen de 300 miljoen en 1 miljard euro jaarlijks kunnen besparen op bevoorradingskosten.

Een Nederlandse studie van 2013 geeft aan dat de totale marktwaarde van het benutten van kansen voor de circulaire economie voor de Nederlandse economie 7,3 miljard euro per jaar is, ofwel 1,4% van het Nederlandse BBP. Dit komt, gegeven het aandeel van lonen in de marktwaarde van alle sectoren overeen met ca. 54.000 banen.

Een lopend onderzoek in België over het economisch potentieel van een circulaire economie wijst in de richting van een toegevoegde economische waarde van 3.174 miljoen euro met daaraan verbonden 42.448 jobs. Deze aantallen kunnen nog stijgen.

Benelux-samenwerking

Tijdens deze rondetafelconferentie, die experten rond circulaire economie uit de drie landen verenigden, bleek potentieel om rond dit thema in Benelux-verband samen te werken.

De deelnemers toonden zich voorstander voor het uitwisselen van ‘good practices’ tussen de regeringen op het gebied van regelgeving en stimuleringsprogramma's. Ook het opstellen van indicatoren waarmee de ontwikkeling van een circulaire economie en de doeltreffendheid van ondersteunende maatregelen kan worden gemonitord, vonden ze belangrijk. Ten slotte zagen ze een meerwaarde in het beter op elkaar afstemmen van allerhande documenten voor afvalbeheerders.

Gestimuleerd door dit alles willen de Benelux-landen verdere stappen nemen en mogelijk het voortouw nemen rond de uitbouw van een circulaire economie. Het thema werd dan ook opgenomen in het Benelux-jaarplan voor 2016 onder Luxemburgs Voorzitterschap.