Info Burgers » Nieuws » Nederlandse minister van der Steur enthousiast over Benelux-rapport inzake bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Nederlandse minister van der Steur enthousiast over Benelux-rapport inzake bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

21 mrt. 2016

Benelux als voortrekker voor EU rond aanpak criminele motorbendes

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, ontving uit de handen van de Benelux-secretaris-generaal Jan van Laarhoven het Benelux-rapport ‘Tackling Crime Together’. Dit voortgangsrapport is één van de resultaten van een Benelux-intentieverklaring over bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en een politieke verklaring van de bevoegde ministers uit Nederland, België en Duitsland om ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ (OMCG’s) gezamenlijk aan te pakken. Het rapport geeft een overzicht van hoe bestuurlijke autoriteiten in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland (Noordrijn-Westfalen), tegen OMCG’s optreden, welke uitdagingen er zijn in het grensoverschrijdend samenwerken en aanbevelingen om de samenwerking verder te versterken. 

Bestuurlijke aanpak van criminaliteit focust op beschikbare instrumenten van lokale en andere bestuurlijke autoriteiten die kunnen worden ingezet als aanvulling op mogelijkheden  van politie en justitie. 

EU-conferentie 

De overhandiging van het Benelux-rapport vond plaats tijdens de EU-conferentie ‘Working Apart Together’, georganiseerd door het Nederlands ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap . Doel van de conferentie was te komen tot versterking van de bestuurlijke aanpak bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit in de EU-lidstaten en op EU-niveau. Daarbij is er aandacht voor het wegwerken van knelpunten in grensoverschrijdend delen van informatie. Het overhandigde rapport kadert hierin en vertaalt deze doelstellingen op concreet praktisch niveau. 

Minister van der Steur : “ Een effectieve aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit is niet altijd eenvoudig. Dit rapport helpt om op Europees niveau te komen tot een effectieve, meer uniforme bestuurlijke aanpak.”    

Benelux-rapport 

De ontwikkeling van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit staat hoog op de Benelux-agenda.  Het rapport ‘Tackling Crime Together’ bundelt de ervaringen, bevindingen en conclusies van de Benelux-werkgroep die actief is rond dit thema. De focus, bij wijze van praktische grensoverschrijdende testcase, ligt op de bestuurlijke aanpak van aan ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ gerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn. Een regio gekenmerkt door een toename van  activiteiten van OMCG’s, actief langs weerskanten van de grens. 

Het rapport stelt een stand van zaken op van de bestuurlijke aanpak van deze bendes in de Euregio Maas-Rijn. Het reikt de bouwstenen aan hoe een succesvolle internationale bestuurlijke aanpak rond motorbendes vorm kan worden gegeven. Naast de nationale (on)mogelijkheden om bestuurlijk op te treden tegen OMCG’s, behandelt de brochure ook de mogelijkheden en knelpunten bij het grensoverschrijdend optreden door bestuurlijke autoriteiten.  

Aanbevelingen 

Het rapport geeft een aantal aanbevelingen om bestuurlijke aanpak verder te ontwikkelen: 

  • Het aanpassen van het Benelux-politieverdrag op het punt van bestuurlijke aanpak en opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de key stakeholders in de landen om vlotter informatie te delen voor bestuurlijke doeleinden in operationele grensoverschrijdende zaken.
  • Het opzetten van een proefproject om een internationaal informatie en expertisecentrum in de Euregio Maas-Rijn op te richten. Dit om de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit uit te rollen, in samenwerking met nationale lokale overheden, politiekorpsen, gerechtelijke instanties en overige stakeholders.  
  • Het ontwikkelen van een grensoverschrijdend barrière model  in het kader van de bestrijding van aan OMCG gerelateerde criminaliteit. Het barrièremodel is een methode om te bepalen welke barrières partnerorganisaties op basis van de bestaande instrumenten en wetgeving kunnen opwerpen tegen criminele activiteiten.
  • Resultaten uit de Euregio Maas-Rijn meenemen als voorbeeld voor toekomstige EU-activiteiten bij het verder ontwikkelen van bestuurlijke aanpak. 

Benelux als voortrekker in Europa 

Het Benelux-rapport ‘Tackling Crime Together’ geeft de Europese Unie de mogelijkheid om te leren van de ervaringen en uitdagingen, zoals opgesomd door de Benelux-partners en NRW, inzake grensoverschrijdend bestuurlijk optreden tegen aan OMCG gerelateerde criminaliteit . 

Link naar het rapport