Info Burgers » Nieuws » Newsletter 2007/3

Newsletter 2007/3

10 sep. 2007

VOORWOORD

 

Focus én flexibiliteit

 

De formele onderhandelingen over de toekomst van de Benelux zijn van start gegaan. Eén van de discussiepunten daarbij is of de Benelux zich zou moeten concentreren op een beperkt aantal thema’s en aldus focus aanbrengen of dat men zich flexibel moet opstellen en niet beperken zodat men snel kan inspelen op de politieke actualiteit en de bestuurlijke behoefte. De Benelux heeft juist focus én flexibiliteit nodig.

 

In de diverse adviezen die over de toekomst van de Benelux zijn uitgebracht komt o.a. naar voren dat de Benelux relatief onzichtbaar is. De adviezen geven aan dat deze zichtbaarheid verbeterd moet worden. Dit advies is door de betrokken ministers overgenomen. De zichtbaarheid van de Benelux hangt direct en vooral samen met de zichtbaarheid van het Secretariaat-Generaal, dan wel de zichtbaarheid die de betrokken ministers en departementen met het Secretariaat-Generaal samen weet te bewerkstelligen.

 

Om de Benelux zichtbaarder te maken voor betrokken politici en ambtenaren is focus nodig. Het is moeilijk om een organisatie die niet kort en bondig weet aan te geven waar zij voor staat, publiek te profileren. Het kunnen presenteren van een beperkt aantal goed omschreven thema’s is noodzakelijk voor het verwerven van een duidelijk profiel en voor het verhogen van de zichtbaarheid. Dit betekent een keuze voor het aanbrengen van focus in de Benelux-samenwerking.

 

Deze focus kán ook aangebracht worden. Binnen het Secretariaat-Generaal is een projectgroep doende om te zien welke de goede thema’s voor de komende jaren zouden kunnen zijn.

 

Het aanbrengen van focus kan ook samengaan met de nodige flexibiliteit. Op de eerste plaats moet de aangebrachte focus niet te smal zijn, zodat geen enkele nieuwe suggestie daarin past. Overigens ook weer niet zo breed dat men er alles onder kan vangen. Op de tweede plaats moet de focus niet worden vastgelegd zoals in het Benelux-verdrag van 1958, zodat de drang ontstaat om zonder verdragsbasis toch andere zaken te gaan doen. Wij pleiten ervoor om de focus vast te leggen naast het nieuwe verdrag en het mogelijk te maken dat de focus gewijzigd kan worden door het Comité van Ministers.

 

Om meerdere redenen, waar hier niet op wordt ingegaan, is het wenselijk dat de Benelux op een meer planmatige manier gaat werken. Indien geregeld wordt dat de secretaris-generaal eens per 5 jaar een meerjarenbeleidsplan ter goedkeuring voorlegt aan het Comité van Ministers, kan bij de discussie daarover worden vastgesteld of de geldende focus voor de Benelux bijstelling of wijziging behoeft of niet. Overigens dienen de meerjarenbeleidsplannen te worden gevolgd door een jaarlijks activiteitenplan dat eveneens ter goedkeuring zou moeten worden voorgelegd aan het Comité van Ministers. Het Comité van Ministers zou het meerjarenbeleidsplan en het jaarlijkse activiteitenplan kunnen voorleggen aan het Benelux-Parlement.

 

Naar mijn mening kan op de boven omschreven wijze de nodige focus worden aangebracht en worden gekoppeld aan de gewenste flexibiliteit.

 

Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretaris-Generaal   INHOUD

 

 

VOORWOORD

 

Focus én flexibiliteit

 

INTERVIEW

 

Fernand Koekelberg, commissaris-generaal van de Federale Politie

 

LOPENDE BENELUX-ACTIVITEITEN

 

Benelux na 2010

 

Verschillende praktische toepassingen van het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdend politieel optreden

 

Meer gezamenlijke wegcontroles

 

Euro Contrôle Route en Tispol organiseren uniek seminar!

 

Vlaamse en Nederlandse gedeputeerden Ruimtelijke Ordening: “Betere afstemming ruimtelijke plannen grensgemeenten wenselijk en mogelijk”

 

De nieuwe Benelux-Grensarbeiderbrochures zijn er

 

VAN HET BENELUX-PARLEMENT

 

50 jaar Benelux-Parlement

 

Plenumvergaderingen van 15 en 16 juni 2007 te Luxemburg   -------------------------------------