Info Burgers » Nieuws » Ongewenste grenseffecten bij implementatie van Europese regelgeving vermijden

Ongewenste grenseffecten bij implementatie van Europese regelgeving vermijden

29 jun. 2015

Op 29 juni vond onder Belgisch voorzitterschap een Benelux-ontmoeting plaats tussen de drie Permanente Vertegenwoordigingen bij de Europese Unie, de diensten van de drie ministeries van Buitenlandse Zaken belast met de coördinatie rond Europese zaken en rond Benelux-samenwerking, en het Benelux Secretariaat-Generaal. Ook het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie en de Belgische deelstaten namen deel aan de ontmoeting, gezien hun bevoegdheden voor Europese zaken.

Tijdens deze vergadering werd van gedachten gewisseld over de uitvoering van besluiten van het Benelux Comité van Ministers betreffende het vermijden van ongewenste grenseffecten bij de implementatie van Europese regelgeving. Bovendien hebben de Eerste Ministers van de drie landen in hun gezamenlijk verklaring “Een Benelux-actieplan voor banen en groei” ter gelegenheid van de Benelux-Top op 29 april 2015 verder het belang benadrukt van een betere implementatie van EU-regelgeving en van het wegnemen van de resterende belemmeringen in de interne markt voor grensoverschrijdende activiteiten.

In dit kader presenteerde het Benelux Secretariaat-Generaal de stand van zaken met betrekking tot projecten uit het jaarplan 2015 van de Benelux Unie, in de mate dat zij een sterke Europese dimensie vertonen alsook raakvlakken met lopende of komende besprekingen op het niveau van de Europese Unie. Bedoeling is dat de drie landen tijdens die besprekingen rekening houden met dergelijke Benelux-samenwerking, om te vermijden dat Europese regels bij hun latere tenuitvoerlegging nieuwe obstakels in de grensoverschrijdende samenwerking zouden opwerpen.