Info Burgers » Nieuws » Pentalateral Energy Forum – Penta Ministers bepalen prioriteiten voor regionale energie transitie

Pentalateraal Energieforum

Pentalateral Energy Forum – Penta Ministers bepalen prioriteiten voor regionale energie transitie

01 feb. 2021

De energie ministers van het Pentalateral Energy Forum (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) bespraken op hun overleg van 1 februari de voortgang van hun regionale energie samenwerking and kwamen de prioriteiten overeen voor 2021. 

Huidig voorzitter van deze 15 jaar jonge regionale energiesamenwerking, Belgisch minister van energie Tinne Van der Straeten, beoogt concrete resultaten te behalen samen met haar collega’s van Centraal-West Europa op een aantal specifieke onderwerpen. Tegen de achtergrond van een stijgend aandeel hernieuwbare energie zullen de landen werk maken van een toekomstbestendige infrastructuur, van maatregelen om elektriciteitscrisissen te vermijden en van een gezamenlijke visie richting een koolstofneutraal elektriciteitssysteem tegen 2050.

De dagdagelijkse samenwerking tussen overheden, netbeheerders en de Europese Commissie liep in 2020 gewoon door. Net zoals de meeting tussen de ministers op 1 februari, vonden ook alle andere overleggen en uitwisselingen digitaal plaats. Dit resulteerde onder meer in een Politieke Verklaring van de Penta-landen over de rol van waterstof. Deze sterke boodschap ging niet onopgemerkt voorbij aan de Europese Commissie, toen die een waterstofstrategie uit zette. Ter vergadering herbevestigden de ministers hun wens om alle actiepunten uit de verklaring uit te werken. Daartoe werden experten uit de verschillende landen als centrale werkgroep gemandateerd om ideeën uit te werken voor het regelgevend kader, rond certificering en met betrekking tot het in kaart brengen van infrastructurele noden.

In 2021 gaan de landen ook hun nationale lange termijn visies richting klimaatneutraliteit naast elkaar leggen, vanuit een kostenefficiëntie perspectief. In een eerste stap zullen onderzoekers een gezamenlijke analyse maken van gedeelde trends en van verschillende aanpakken. Op die basis gaan overheden mogelijke synergie definiëren. Tegelijkertijd willen ze met een gezamenlijke visie het risico op onnodige investeringen vermijden. De energietransitie dwingt de beleidsmakers immers tot het maken van beslissingen over infrastructuur die de eigen nationale grenzen of schaal overstijgt.

De ministers gaven hun topambtenaren en het Benelux secretariaat de opdracht om deze nieuwe prioriteiten op een slanke en pragmatische manier in te passen binnen de bestaande regionale Penta samenwerking. Tenslotte werd overeengekomen dat de Belgische voorzitter met de Europese Commissie in contact zou blijven om deze regionale best practices ook ten dienste te stellen van de Europese integratie.