Info Burgers » Nieuws » Verdrag van Luik van start: Benelux-weginspectiediensten controleren samen personen- en goederenvervoer

Verdrag van Luik van start: Benelux-weginspectiediensten controleren samen personen- en goederenvervoer

01 jun. 2017

Gezamenlijke controles dragen bij tot bestrijden sociale dumping in de transportsector.

Vandaag werd een Benelux-Verdrag (Verdrag van Luik) dat toelaat grensoverschrijdend samen te werken rond wegvervoerinspecties volledig van kracht. Hierdoor kunnen o.a. Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs in de drie landen samen controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Het Verdrag werd in 2014 te Luik door de drie landen ondertekend en vereiste goedkeuring in de verschillende parlementen. Ondertussen vonden, op basis van een overgangsregeling in afwachting van de inwerkingtreding van het Verdrag, reeds verschillende grote Benelux-controles op het wegvervoer plaats. Daarbij konden inspecteurs uit het buurland enkel optreden als observator, vanaf nu kunnen ze dat met volle bevoegdheid.

Samenwerking op basis van dit Benelux-Verdrag leidt tot een meer uniform toezicht op wegvervoer, kostenbesparingen en eerlijke concurrentie tussen transportbedrijven en arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Ook komt dit de verkeersveiligheid in de landen ten goede.

Verschillen in toezicht wegwerken

Het wegvervoer in Europa, en binnen Benelux,  wordt alsmaar internationaler. Hoewel veel van de regelgeving over toezicht op het wegvervoer op Europees niveau is afgesproken, blijft de controle op onder andere de rij- en rusttijden, overbeladen, en vervoer van gevaarlijke stoffen een nationale verantwoordelijkheid. Dit leidt tot verschillen tussen de landen waardoor transportondernemingen schade lijden door de ongelijke toepassing en handhaving van de regels.

Harmoniseren, schaalvoordelen benutten en bijstand verlenen

Benelux wil met dit Verdrag de samenwerking intensiveren door de bestaande situatie te verbeteren. Dit door een verregaande harmonisatie van controles te realiseren, het samen uitwisselen van materiaal en opleiden van personeel om kosten te besparen en het mogelijk maken dat inspecteurs uit het ene land met volle bevoegdheid deelnemen aan inspecties in een ander Benelux-land, waardoor o.a.  van elkaars specialisten gebruik kan worden gemaakt.

Hiermee zetten ze volop in op verkeersveiligheid voor burgers en creëren ze een gelijk speelveld zodat ondernemers binnen en buiten Benelux aan een zelfde toepassing van controleregels onderworpen worden. Dit alles draagt er ook toe bij om sociale dumping in de transportsector beter te bestrijden,  iets waartoe de eerste ministers van de drie landen opriepen tijdens één van de Benelux-Toppen.

Reeds controles uitgevoerd

Op basis van een overgangsregeling vonden al acht grote Benelux-controles plaats op in totaal 543 voertuigen, waarbij 218 inbreuken werden vastgesteld. Op de controlelocaties waren er inspecteurs van de andere landen aanwezig. Meer controles in de Benelux-regio staan gepland.

Benelux voorloper van EU

Met de toepassing van dit Verdrag van Luik lopen de drie landen voorop in Europa. Het verdrag staat ook nadrukkelijk open voor andere landen om zich erbij aan te sluiten.